×

Statut soutěže

Štatút súťaže

Štatút súťaže

„Adventný kalendár s topánkami BOSP”

(ďalej len “súťaž”)

 

 

Preambula

 • Štatút súťaže je jediným záväzným dokumentom, ktorý upravuje podrobne pravidlá súťaže tak, aby boli presne a zrozumiteľne určené podmienky súťaže.
 • Účelom tohto štatútu je upraviť pravidlá súťaže na stránke www.bosp.sk.

 

 1. Účel súťaže 

 

 • Účelom súťaže je podpora a propagácia produktov.

 

 • Cieľom súťaže je reklama, podpora a propagácia produktov vyhlasovateľa súťaže.

 

 • Súťaž je oznámená v texte uverejneného príspevku, statusu alebo udalosti (ďalej len „súťažný príspevok“) na Instagram stránke BOSP.

 

Organizátor súťaže

 • Organizátorom a zároveň vyhlasovateľom súťaže je: OBUV-ŠPECIÁL, spol. s.r.o., so sídlom Dukelská 19, 085 01 Bardejov, Slovenská republika, IČO: 36458503, DIČ: 2020027064, (ďalej len „vyhlasovateľ,  organizátor“).

 

Výhry v súťaži

 • Výhrou sú rôzne doplnky a topánky značky BOSP.

 

Termín a miesto konania súťaže

 • Termín súťaže je stanovený na obdobie od 1. Decembra do 25. Decembra (00:00 hod.).
 • Miesto konania súťaže je hlavná Instagramová stránka bosp.
   

Účastníci súťaže

 • Súťaž sa uskutočňuje na území Slovenskej republiky.
 • Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba, ktorá splní pravidlá súťaže podľa tohto štatútu (ďalej len „účastník súťaže“).

 

 

SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV 

podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) a čl. 7 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov). 

Poskytnutím osobných údajov v rozsahu titul, meno, priezvisko, trvalé bydlisko, telefonický a mailový kontakt súťažiaci ako dotknutá osoba dobrovoľne udeľuje Organizátorovi ako prevádzkovateľovi súhlas so spracovaním všetkých ním poskytnutých osobných údajov. Organizátor je oprávnený spracúvať osobné údaje dotknutej osoby za účelom nadviazania kontaktu s ním, na účel realizácie súťaže a jej vyhodnotenia, zverejnenia mien a názvu obce výhercov a na marketingové účely počas 2 rokov od ukončenia súťaže. 

Dotknutá osoba má právo požadovať od organizátora prístup k osobným údajom, ktoré sa jej týkajú, právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, právo namietať proti spracovaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov. Dotknutá osoba je oprávnená kedykoľvek svoj súhlas odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním. V odôvodnenom prípade má dotknutá osoba právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. 

Právo kedykoľvek odvolať súhlas, a to aj pred uplynutím doby, na ktorú bol tento súhlas udelený, môže dotknutá osoba uplatniť nasledujúcimi spôsobmi: 

 1. emailovou správou zaslanou na adresu info@bosp.sk
 2.  zaslaním písomnej žiadosti na adresu organizátora s uvedením textu „GDPR – odvolanie súhlas“ na obálke  

 

Príjemcom je OBUV-ŠPECIÁL, spol. s r.o., Duklianska 19 085 01 Bardejov, IČO:36 458 503, ako technický realizátor súťaže, ktorý bude v súlade s pravidlami súťaže spracúvať osobné údaje v mene Organizátora, a to za účelom zabezpečenia priebehu súťaže (zber údajov od súťažiacich, ich spracúvanie, žrebovanie výhercov a pod.). Osobné údaje, ktorých poskytnutie je dobrovoľné, budú uchovávané počas obdobia platnosti súhlasu a nebudú spracúvané na žiaden iný účel, než na ten, na ktorý boli získané. Osobné údaje sa neprofilujú a nedochádza k prenosu do tretej krajiny. 

 

 

Pravidlá súťaže

 • Do súťaže je zaradený každý používateľ, ktorý v termíne od 1. Decembra do 25. Decembra 2023 označí v komentári 2 priateľov a sleduje Instagramovú stránku BOSP.
 • Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek vylúčiť súťažiaci komentár, ak sa domnieva, že prišlo k porušeniu pravidiel, bez udania dôvodu.
 • V prípade zaslania e-mailovej adresy účastník súťaže súhlasí so spracovaním údajov ním zaslaných (e-mailová adresa).
 • V súťaži je vybraný každý deň jeden výherca, ktorý bude vybraný náhodným generátorom https://app-sorteos.com/en
 • Výber výhercov nastane každý deň po ukončení súťaže.  
 • Dňa 25.Decembra sa ukončí súťaž. Používateľ, ktorý pridá komentár po tomto termíne, nebude zaradený do súťaže.
 • Vyhlásenie výhercov budú uvedení na webovej stránke spoločnosti BOSP www.bosp.sk, www.bosp.cz 
 • Výhercovia súťaže budú o získaní výhry oboznámený v deň vyhlásenia výhercov, prostredníctvom komentára pod daným príspevkom. V prípade, ak sa výhercovia súťaže do 72 hodín od oboznámenia spôsobom podľa predchádzajúcej vety tohto bodu o výhru neprihlásia alebo výhru odmietnu, je organizátor súťaže oprávnený vybrať náhradných výhercov súťaže.
 • O presnom spôsobe doručenia výhry budú výhercovia informovaní organizátorom súťaže prostredníctvom komentára pod daným príspevkom. Ak nebude dohodnuté inak, obchodný zástupca spoločnosti BOSP odovzdá výhru výhercom osobne, pričom bude vytvorená fotodokumentácia prevzatia výhry, s čím účastník súťaže súhlasí  svojou účasťou v súťaži.
 • Organizátor súťaže zašle výhru výhercom súťaže najneskôr do 30 dní, odkedy výhercovia súťaže poskytli organizátorovi súťaže kompletné kontaktné údaje.
 • Ak výhercovia zásielku obsahujúcu výhru neprevezmú, a to ani v dodatočnej odbernej lehote určenej vyhlasovateľom súťaže, takýto výhercovia strácajú nárok na výhru a výhra prepadá v prospech vyhlasovateľa súťaže bez toho, aby výhercom vznikol nárok na akúkoľvek kompenzáciu zo strany vyhlasovateľa súťaže.
 • Na výhru nemá účastník súťaže právny nárok a nie je možné vymáhať ju súdnou cestou. Výsledky súťaže sú konečné. Účastníci súťaže berú na vedomie, že nemôžu požadovať výhru vo vyššej hodnote alebo vo väčšom množstve. Účastníci súťaže taktiež berú na vedomie, že výhru nie je možné vymeniť za hotovosť alebo požadovať vydanie inej výhry, ako je výhra stanovená vyhlasovateľom súťaže v príslušnom súťažnom príspevku. Výhru ani jej časť nie je možné zameniť za peniaze. Výhercovia nie sú oprávnení požadovať výmenu predmetu výhry za inú vecnú výhru alebo akúkoľvek modifikáciu predmetu výhry. Výhercovia berú na vedomie, že predmet výhry nie je možné reklamovať ani uplatňovať akékoľvek benefity alebo spotrebiteľské výhody inak štandardne aplikovateľné u vyhlasovateľa pri kúpe ich tovarov alebo služieb.
   

Osobitné ustanovenia

 • Účastník súťaže bude vylúčený zo súťaže alebo mu nebude poskytnutá výhra, ak nespĺňa podmienky účasti na súťaži, jeho konanie bude mať znaky zneužívania súťaže alebo znaky podvodného súťaženia. Organizátor môže vylúčiť účastníka zo súťaže aj v prípade, ak sa bude správať nedôstojne, agresívne alebo akýmkoľvek iným spôsobom bude konať proti pravidlám slušného správania a občianskeho spolunažívania.
 • Účastník stráca nárok na hlavnú výhru, ak nesplní podmienky súťaže, stanovené organizátorom súťaže.
 • Organizátor nezodpovedá účastníkovi súťaže za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s účasťou v súťaži.

 

Záverečné ustanovenia

 • Tieto pravidlá nadobúdajú účinnosť voči tretím osobám dňom vyhlásenia súťaže, od 1. Decembra 2023.
 • Osoby, ktoré sa zúčastnili súťaže, vyjadrujú svoj súhlas so znením pravidiel súťaže.
 • Organizátor si vyhradzuje právo jednostranne meniť znenie štatútu súťaže.
 • V prípade akýchkoľvek sporov alebo nejasností, ktoré vyplývajú z týchto pravidiel, alebo ktoré vznikli v súvislosti s ňou, je vždy rozhodujúce konečné stanovisko organizátora.
 • Každý je oprávnený nahliadnuť do tohto štatútu. Znenie štatútu súťaže je zverejnené na webovej stránke spoločnosti BOSP: https://bosp.sk/.  
 • Tento štatút súťaže stanovuje pravidlá súťaže. V prípade akýchkoľvek rozporov informácii týkajúcich sa súťaže, je rozhodujúci tento štatút.

 

V Bardejove, dňa 1.Decembra 2023.

 

Za OBUV-ŠPECIÁL, spol. s.r.o

 

 

Ing. Miroslav MATYS 

Vyrobeno v Evropy

Vzhledem k nové legislativě platné od 1.1.2022 od vás potřebujeme souhlas s pouziváním souborü cookies.  Co jsou zač cookies? Cookies jsou malé textové soubory, které mohou bÿt používány webovými stránkami, aby zefektivnily uživatelský zážitek. Díky cookies vám můžeme nabízet zboží podle toho, co opravdu hledáte a chcete najít. Zákon uvádi, že můžeme ukládat cookies na vašem zarizení, pokud jsou nezbytně nutné pro provoz této stránky. Pro všechny ostatní typy cookies potřebujeme vaše povolení. Po kliknutí na tlačítko „Zobrazit detaily" se můžete kdykoliv svobodně rozhodnout, které typy užití chcete povolit. Další podrobnosti naleznete v našich Informacích o zpracování osobních údajú