×

Reklamace, vrácení zboží nebo změna velikosti

Je to jednoduché zadejte jen ID objednávky a email na který byla tato objednávka vytvořena. V dalším kroku vyberete položky které chcete reklamovat, vyměnit nebo vrátit.


Nemám ID objednávky, ale mám zájem o pozáruční servis

Reklamační podmínky

 

 

 1. Reklamovat lze pouze zboží, které bylo zakoupeno pouze u prodávajícího a který je vlastnictvím spotřebitele.
 2. Reklamace mechanického poškození zboží, které nebyly zjevné při jeho převzetí, je nutné uplatnit bez zbytečného odkladu po převzetí zboží, nejpozději do 24 hodin od jeho převzetí. Pozdější reklamace si bude moci kupující uplatnit pouze pokud prokáže, že reklamované vady mělo zboží již v době jeho převzetí kupujícím od dopravce.
 3. Při doručení zboží kurýrní službou, nebo poštou je kupující povinen na místě převzetí zboží sepsat reklamační zápis o zjištěných zjevných vadách, o nekompletnosti zásilky, mechanickém poškození zboží, jeho obalu, příp. jiných zjevných vadách. Nároky z pozdější zjištěných vad takto poškozeného zboží si bude moci kupující uplatnit pouze pokud prokáže, že reklamované vady mělo zboží již v době jeho převzetí kupujícím od dopravce.
 4. Nepoškozené zboží, resp. neporušenost obalu (podle pokynů při přebírání zboží) je třeba zkontrolovat při přebírání zboží, protože zboží při přepravě se může poškodit, doporučujeme kupujícím rozbalit zboží a prohlédnout si ho v přítomnosti dopravce. Vaším podpisem kurýrovi prohlašujete že obal je nepoškozený.
 5. Pokud kupující je spotřebitel (fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání) na veškerý nabízené zboží je poskytována záruka v trvání 24 měsíců, pokud není u zboží uvedeno jinak a postupuje se ve smyslu Zákona o ochraně spotřebitele a občanského zákoníku a těchto reklamačních podmínek. Pokud si kupující objednal použitou věc a byl o tom kupující informován, záruční doba je 12 měsíců. Pokud kupující není spotřebitelem (například: právnická osoba nebo SZČO), postupuje se podle ustanovení Obchodního zákoníku a záruční doba je 12 měsíců a na tyto reklamace se nevztahují tyto reklamační podmínky ale postupuje se podle Obchodního zákoníku.
 6. Zákon o ochraně spotřebitele rozlišuje, zda je reklamace uplatněna během prvních 12 měsíců od koupě, nebo po uplynutí 12 měsíců od koupě. Toto rozlišení je významné v případě zamítnutí reklamace ze strany prodávajícího v otázce hrazení nákladů za prokázání oprávněnosti reklamace.
 7. Pokud spotřebitel reklamaci zboží uplatnil během prvních 12 měsíců od uzavření kupní smlouvy, může prodávající vyřídit reklamaci zamítnutím pouze na základě odborného posouzení, kterým je vyjádření znalce nebo stanovisko vydané autorizovanou nebo akreditovanou osobou, nebo stanovisko určené osoby oprávněné výrobcem k provádění záručních oprav. Bez ohledu na výsledek odborného posouzení nelze od spotřebitele vyžadovat úhradu nákladů na odborné posouzení ani jiné náklady spojené s odborným posouzením.
 8. Odborné posouzení může vypracovat znalec, autorizovaná, oznámený nebo akreditovaná osoba nebo určená osoba.
 9. Určenou osobou pro vyřizování reklamací je společnost OBUV - SPECIÁL, spol. s r.o., Duklianska 19, 085 01 Bardejov. Náklady na provedení odborného posouzení nese prodávající. Bez ohledu na výsledek odborného posouzení nelze od spotřebitele vyžadovat úhradu nákladů na odborné posouzení ani jiné náklady spojené s odborným posouzením.
 10. Pokud je reklamace uplatněna po uplynutí 12 měsíců od koupě výrobku, prodávající ji může vybavit způsobem odůvodněné zamítnutí i bez odborného posouzení. V tomto případě je však osoba, která reklamaci vybavila (prodávající, jím pověřený zaměstnanec nebo určená osoba), povinna poskytnout spotřebiteli informaci o tom, kam může výrobek poslat na odborné posouzení.
  • Pokud je výrobek zaslán na odborné posouzení určené osobě, náklady odborného posouzení, jakož i všechny ostatní s tím související účelně vynaložené náklady nese prodávající bez ohledu na výsledek odborného posouzení. Určenou osobou pro vyřizování reklamací je společnost OBUV - SPECIÁL, spol. s r.o., Duklianska 19, 085 01 Bardejov.
  • Pokud je však výrobek zaslán na odborné posouzení jiné než určené osobě, tedy znalci, autorizované nebo akreditované osobě, náklady odborného posouzení, jakož i všechny ostatní s tím související účelně vynaložené náklady je prodávající povinen uhradit spotřebiteli pouze v případě, že odborné posouzení prokáže odpovědnost prodávajícího za reklamovanou vadu. Pokud se však odborným posouzením prokáže, že odpovědný za vady je spotřebitel, tak všechny náklady hradí spotřebitel sám.
 11. Pokud prodávající při prodeji zboží nabídne kupujícímu k prodanému zboží bezplatně jiné zboží jako dar, je na rozhodnutí kupujícího či nabízen dar přijme. Dar není prodaným zbožím a proto se na něj nevztahuje záruka (například ponožky zdarma jako dar) a prodávající za jeho případné vady neodpovídá. Pokud prodávající ví o vadách zboží, které nabízí kupujícímu jako dar, je povinen kupujícího při nabídce daru na ně upozornit. Pokud se na darovaném zboží objeví vady, na které prodávající kupujícího neupozornil, je kupující oprávněn dar vrátit. V případě pokud kupujícímu vznikne právo odstoupit od smlouvy o koupi zboží, je povinen prodávajícímu vrátit vše, co podle smlouvy dostal, tj spolu s koupeným zbožím je povinen vrátit i zboží přijat jako dar (například: ponožky zdarma jako dar v původním obalu).
 12. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží od přepravní společnosti nebo přímo od prodávajícího pokud si zboží přebírá kupující osobně kupující nebo jím zmocněná osoba, v den jeho převzetí.
 13. Kupující je povinen reklamaci uplatnit neprodleně u prodávajícího, a to hned po zjištění vady.
 14. Odpovědnost za vady se nevztahuje na vady způsobené následujícím užíváním:
  • k vadě došlo mechanickým poškozením výrobku způsobeným kupujícím (například: mechanické poškození gore-tex membrány, poškození vrchního materiálu obuvi ostrým předmětem apod.),
  • nesprávným zacházením s výrobkem, způsobem jiným než byl uveden v návodu k použití,
  • používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy přirozeného prostředí zboží podle návodu na používání,
  • zanedbáním péče a údržby o zboží,
  • poškozením zboží nadměrným zatěžováním,
  • používáním zboží v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci, obecnými zásadami, technickými normami nebo bezpečnostními předpisy nebo jiným porušením záručních podmínek,
  • zásahem do produktu, kterým se provedou změny, které kvalitativně zlepšují produkt ale nebyly provedeny výrobcem nebo jím pověřenou osobou.
 15. Ze odpovědnosti za vady jsou také vyňaty vady, které vznikly při živelné pohromě.
 16. Odpovědnost za vady se nevztahuje rovněž i na běžné opotřebení zboží (nebo jeho části) způsobené používáním zboží (například: proděravělý vrchní nebo spodní materiál v nejvíce namáhaných místech na obuvi). Za vadu nelze považovat, jak vyplývá již z povahy věci doba její minimální trvanlivosti nebo doba spotřeby, která může být omezena na kratší dobu. Doba minimální trvanlivosti, doba použitelnosti, doba spotřeby nebo obdobná doba je uvedena na zboží pokud takové označení zboží podléhá.
 17. Reklamované zboží je třeba zaslat na naši adresu uvedenou níže avšak ne na dobírku nebo osobně donést na kontaktní adresu. Zboží je třeba vhodně zabalit, aby během přepravy nedošlo k poškození zboží a doporučujeme zboží zaslat doporučeně, případně jako pojištěnou zásilku. Ke zboží je třeba připojit kopii dokladu o koupi (fakturu) a popis vady, který vyplníte v reklamačním formuláři. Reklamační formulář najdete na www.bosp.cz/help.
 18. Pokud je předmětem reklamace obuv tak je ji třeba důkladně očistit od jakýchkoli hrubých i malých nečistot jakož i od jakýchkoliv cizích předmětů a chemikálií. Očištěním obuvi se rozumí nejen očištění svršku obuvi ale i nečistot, které jsou na podešvi. Obuv, která nebude splňovat tyto podmínky bude v reklamačním řízení zamítnuta z důvodu nesplnění této podmínky. Prodejce není povinen přebírat obuv na reklamaci v takovém stavu, kde by mu vznikla povinnost s čištěním reklamované obuvi. Pokud prodejci vznikne povinnost s čištěním obuvi, tak je si oprávněn účtovat takovou službu v částce 500   Kč s DPH v opačném případě bude v reklamačním řízení zamítnuta z důvodu nesplnění této podmínky.
 19. Prodávající potvrdí přijetí reklamace a vydá kupujícímu potvrzení o uplatnění reklamace zboží ve vhodné formě. Za den uplatnění reklamace se považuje den jejího doručení prodávajícímu. Pokud není možné potvrzení doručit ihned, musí se doručit bez zbytečného odkladu, nejpozději však spolu s dokladem o vyřízení reklamace. Potvrzení o vyřízení reklamace bude zasláno písemně.
 20. Prodávající je povinen určit způsob vyřízení reklamace ihned, ve složitých případech do 3 dnů ode dne uplatnění reklamace. V odůvodněných případech, zejména pokud se vyžaduje složité technické zhodnocení zboží nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po určení způsobu vyřízení reklamace vyřídí reklamaci prodávající ihned, v odůvodněných případech lze reklamaci vyřídit i později. Vyřízení reklamace však nesmí být delší než 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí 30 denní lhůty pro vyřízení reklamace má kupující právo odstoupit od kupní smlouvy a bude mu vrácena plná částka za zboží nebo má právo na výměnu zboží za nové.
 21. Práva kupujícího při uplatňování reklamace:
  • jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby tato byla bezplatně, včas a řádně odstraněna, přičemž tato vada musí být odstraněna bez zbytečného odkladu,
  • kupující může namísto odstranění vady požadovat výměnu věci, nebo se vada týká jen součásti věci, výměnu součásti pokud tím prodávajícímu nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem na cenu zboží nebo závažnost vady,
  • prodávající může namísto odstranění vady vyměnit vadnou věc za bezvadnou věc, pokud to kupujícímu nezpůsobí závažné potíže,
  • jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání řádnému užívání věci má kupující právo na výměnu věci nebo na odstoupení od smlouvy. Stejné právo mě kupující v případě pokud sice jedná o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat,
  • pokud jde o jiné neodstranitelné vady, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny věci.
 22. Reklamace se považuje za vyřízenou, pokud skončí reklamační řízení předáním reklamovaného zboží, jeho výměnou nebo vrácením kupní ceny zboží, poskytnutím slevy, písemnou výzvou k převzetí plnění nebo její odůvodněné zamítnutí, přičemž kupující potvrzuje osobní převzetí resp. je dokladem i potvrzení přepravního podniku v případě pokud kupující osobně nepřebírá reklamaci.
 23. O výsledku reklamačního řízení je spotřebitel informován v zákonné lhůtě.
 24. Tyto reklamační podmínky jsou nedílnou součástí všeobecných obchodních podmínek, a prodávající si vyhrazuje právo je kdykoliv měnit i bez předchozího upozornění kupujícího.
 25. Kontakt: OBUV-ŠPECIÁL, spol. s r.o., Duklianska 19, 085 01 Bardejov, mail: info@bosp.cz

 

 

 

V Bardejove, 7. června 2021

 

Vyrobeno v Evropy