• Košík je prázdny

  Reklamační formulář

  +

  Reklamační podmínky

  1. Reklamovat lze pouze zboží, které bylo zakoupeno pouze u prodávajícího a který je vlastnictvím spotřebitele.

   

  2. Pokud kupující je spotřebitel (fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání) na veškerý nabízené zboží je poskytována záruka v trvání 24 měsíců, pokud není u zboží uvedeno jinak a postupuje se ve smyslu Zákona o ochraně spotřebitele a občanského zákoníku a těchto reklamačních podmínek. Pokud si kupující objednal použitou věc a byl o tom kupující informován, záruční doba je 12 měsíců. Pokud kupující není spotřebitelem, postupuje se podle ustanovení Obchodního zákoníku a záruční doba je 1 rok a na tyto reklamace se nevztahují tyto reklamační podmínky.

   

  3. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží od přepravní společnosti nebo přímo od prodávajícího pokud si zboží přebírá kupující osobně, v den jeho převzetí.

   

  4. Kupující je povinen reklamaci uplatnit neprodleně u prodávajícího, a to hned po zjištění vady.

   

  5. Odpovědnost za vady se nevztahuje na vady způsobené následujícím užíváním:

      a. k vadě došlo mechanickým poškozením výrobku způsobeným kupujícím,

      b. nesprávným zacházením s výrobkem, způsobem jiným než byl uveden v návodu k použití,

      c. používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy přirozeného prostředí zboží podle návodu,

      d. zanedbáním péče a údržby o zboží,

      e. poškozením zboží nadměrným zatěžováním,

      f. používáním zboží v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci, obecnými zásadami, technickými normami nebo bezpečnostními předpisy nebo jiným porušením záručních podmínek.

   

  6. Ze odpovědnosti za vady jsou také vyňaty vady, které vznikly při živelné pohromě.

   

  7. Odpovědnost za vady se nevztahuje rovněž i na běžné opotřebení zboží (nebo jeho části) způsobené používáním zboží. Za vadu nelze považovat, jak vyplývá již z povahy věci doba její minimální trvanlivosti nebo doba spotřeby, která může být omezena na kratší dobu. Doba minimální trvanlivosti, doba použitelnosti, doba spotřeby nebo obdobná doba je uvedena na zboží pokud takové označení zboží podléhá.

   

  8. Reklamované zboží je třeba zaslat na naši adresu uvedenou níže avšak ne na dobírku nebo osobně donést na kontaktní adresu. Zboží je třeba vhodně zabalit, aby během přepravy nedošlo k poškození zboží a doporučujeme zboží zaslat doporučeně, případně jako pojištěnou zásilku. Ke zboží je třeba připojit kopii dokladu o koupi (fakturu) a popis vady nebo doporučujeme přiložit vyplněný Reklamační formulář spolu s dokladem o koupi. (http://www.nakupujbezpecne.sk/docs/form/reklamacia.pdf) Reklamaci je vhodné zaslat písemně (poštou) nebo osobně.

   

  9. Pokud je předmětem reklamace obuv tak je ji třeba důkladně očistit od jakýchkoli hrubých i malých nečistot jakož i od jakýchkoliv cizích předmětů a chemikálie. Očištěním obuvi se rozumí nejen očištění svršku obuvi ale i nečistot, které jsou na podešvi. Obuv, která nebude splňovat tyto podmínky bude v reklamačním řízení zamítnuta z důvodu nesplnění této podmínky. Prodejce není povinen přebírat obuv na reklamaci v takovém stavu, kde by mu vznikla povinnost s čištěním reklamované obuvi. Pokud prodejci vznikne povinosť s čištěním obuvi, tak je si oprávaný účtovat takovou službu v částce 500 Kč s DPH v opačném případě bude v reklamačním řízení zamítnuta z důvodu nesplnění této podmínky.

   

  10. Prodávající potvrdí přijetí reklamace a vydá kupujícímu potvrzení o uplatnění reklamace zboží ve vhodné formě. Za den uplatnění reklamace se považuje den jejího doručení prodávajícímu. Pokud není možné potvrzení doručit ihned, musí se doručit bez zbytečného odkladu, nejpozději však spolu s dokladem o vyřízení reklamace. Potvrzení o vyřízení reklamace bude zasláno písemně.

   

  11. Prodávající je povinen určit způsob vyřízení reklamace ihned, ve složitých případech do 3 dnů ode dne uplatnění reklamace. V odůvodněných případech, zejména pokud se vyžaduje složité technické zhodnocení zboží nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po určení způsobu vyřízení reklamace vyřídí reklamaci prodávající ihned, v odůvodněných případech lze reklamaci vyřídit i později. Vyřízení reklamace však nesmí být delší než 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí 30 denní lhůty pro vyřízení reklamace má kupující právo odstoupit od kupní smlouvy a bude mu vrácena plná částka za zboží nebo má právo na výměnu zboží za nové.

   

  12. Práva kupujícího při uplatňování reklamace:

  a. jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby tato byla bezplatně, včas a řádně odstraněna, přičemž tato vada musí být odstraněna bez zbytečného odkladu,

  b. kupující může namísto odstranění vady požadovat výměnu věci, nebo se vada týká jen součásti věci, výměnu součásti pokud tím prodávajícímu nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem na cenu zboží nebo závažnost vady,

  c. prodávající může namísto odstranění vady vyměnit vadnou věc za bezvadnou věc, pokud to kupujícímu nezpůsobí závažné potíže,

  d. jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání řádnému užívání věci má kupující právo na výměnu věci nebo na odstoupení od smlouvy. Stejné právo mě kupující v případě pokud sice jedná o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat,

  e. jde-li o jiné neodstranitelné vady, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny věci.


  13. Reklamace se považuje za vyřízenou, pokud skončí reklamační řízení předáním reklamovaného zboží, jeho výměnou nebo vrácením kupní ceny zboží, písemnou výzvou k převzetí plnění nebo její odůvodněné zamítnutí. O výsledku reklamačního řízení je spotřebitel informován v zákonné lhůtě.

   

  14. nepoškozené zboží, resp. neporušenost obalu (podle pokynů při přebírání zboží) je třeba zkontrolovat při přebírání zboží, protože zboží při přepravě se může poškodit, doporučujeme kupujícím rozbalit zboží a prohlédnout si ho v přítomnosti dopravce. Vaším podpisem kurýrovi prohlašujete že obal je nepoškozený.

   

  15. Tyto reklamační podmínky jsou nedílnou součástí všeobecných obchodních podmínek, a prodávající si vyhrazuje právo je kdykoliv měnit i bez předchozího upozornění kupujícího.

   

  16. Kontakt OBUV-ŠPECIÁL, spol. s r.o., Dukelská 19, 058 01 Bardejov odbyt@obuvspecial.sk

   

  V Bardějově, 12. března 2020

   

  Vyrobeno s pro Česko

  Tyto internetové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním těchto internetových stránek s tím vyjadřujete svůj souhlas. Ďalšie informácie